MUAY THAI WIFI สั่งซื้อบริการ

 • ประเภทของผู้ใช้บริการ Contract type

  บุคคลบริษัท

 • ชื่อภาษาไทย Name in Thai

 • ชื่อภาษาอังกฤษ Name in English

 • ชื่อบริษัท Company Name

   ※เฉพาะบริษัท

 • เพศ Sex

  ชายหญิง

 • วันเดือนปีเกิดDate of birth

  วัน เดือน ปี 

 • ที่อยู่ Address

 • ที่อยู่ตามใบเสร็จ Address for reciept

  ※สำหรับที่อยู่จริงกับที่อยู่ตามใบเสร็จไม่ตรงกัน

 • เบอร์โทรศัพท์ Telephone number

 • อีเมล์ E-mail

 • สถานที่ใช้location to use

 • สถานที่รับ Pick up location

  สนามบินสุวรรณภูมิ Suvarnabhumiสนามบินดอนเมือง Don Mueangสนามบินเชียงใหม่ Chiang Mai Airport

 • วัน เวลาที่รับPick up date and time

  โมง  นาที 

 • สถานที่ส่งคืน Return location

  สนามบินสุวรรณภูมิ Suvarnabhumiสนามบินดอนเมือง Don Mueangสนามบินเชียงใหม่ Chiang Mai Airport

 • วันเวลาส่งคืน Return date and time

  โมง  นาที 

 • จำนวน Required amount

    กี่เครื่อง

 • ประกันInsurance

  รับไม่รับ

 • แบตเตอรี่ Additional battery

  รับไม่รับ

 • วิธีการชำระเงิน Payment type

  เครดิตการ์ด
  สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์รับเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่

 • เครดิตการ์ด Credit Card type

  VISAMASTERJCBMASTERAmerican Expressother※เฉพาะเครดิตการ์ด

 • ข้อเสนอแนะ Remarks

 • รหัสส่วนลด Discount Code

Service Policy

*กรณีที่ยืนยันการสมัครใช้บริการแล้ว แจ้งยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนกำหนดการรับสินค้ามากกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
**ในกรณีแจ้งยกเลิกก่อนกำหนดการรับสินค้าน้อยกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก เป็นจำนวน 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บค่าใช้บริการ

・Fair Usage Policy (นโยบายสากลที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการใช้งานดาต้าอย่างเหมาะสม)

การให้บริการอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลของทาง 「MUAY THAI WiFi」และ「SAMURAI WiFi」และ「Global WiFi」 เป็นระบบราคาที่กำหนดตามมาตรฐานและใช้บริการเครื่อข่ายท้องถิ่นโดยตรงทำให้ สามารถให้บริการปริมาณข้อมูลการสื่อสารด้วยความไวเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้ งานทั่วไป แต่จากมุมมองการใช้คลื่นสัญญาณด้วยความยุติธรรมหรือรักษา คุณภาพเน็ตเวิร์คให้คงอยู่จึงมีการจำกัดปริมาณการใช้โดยเฉพาะ Userที่ใช้เชื่อมข้อมูลสื่อสารปริมาณที่เยอะในช่วงระยะเวลาสั้น โดยบริษัทการสื่อสารจากทั้งในและนอกประเทศ ทำให้การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ทไม่สามารถเชื่อมได้หรือ ความไวในการสื่อสารลดลง จากเหตุผลข้างต้น ถ้าเกิดมีการจำกัดการสื่อสารในระหว่างที่นำไปใช้งานทำให้ไม่สามารถกลับมาใช้ งานเหมือนเดิมได้ จึงกรุณาใช้ปริมาณที่ พอเหมาะในการดูภาพเคลื่อนไหว,การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต,การดาวน์โหลดไฟล์ ปริมาณเยอะหรือเล่นเกมส์ออนไลน์ กรณีถ้าเกิดการจำกัดการใช้งานจริง จำเป็นต้องคิดค่าบริการในระหว่างที่นำเครื่องไปใช้งาน

(ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

1. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้นำอุปกรณ์การสื่อสารที่ได้ทำการเช่ารวมถึงสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์การสื่อสารชนิดอื่นๆด้วยความปราณนาดีหรือเจตนาร้ายหรือไม่โดยได้ ทำการ เชื่อมต่อเน็ทเวิร์คการใช้งานนอกเหนือขอบเขตที่ทางบริษัทแนะนำและอาจมีการ เรียกเก็บค่าใช้บริการ Data Roaming จากผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.กรณีทีไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้และผู้ใช้งานหรือผู้สมัครไม่ได้ทำการ ติดต่อหรือแจ้งมายังบริษัทในระหว่างที่กำลังใช้งานทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใดๆและให้ผู้ใช้งานทำการชำระค่าใช้บริการที่เกิดขึ้นจริง
3.กรณีที่เกิดความไม่สะดวกต่อการสื่อสารในการใช้งานจริงโดยที่ทางผู้ใช้ บริการได้ทำการแจ้งมาและทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบตัวอุปกรณ์แล้วสามารถใช้ งานได้ตามปกติโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆต่อตัวเครื่องหลังจากได้ทำการรับ เครื่องคืนกลับมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆและให้ผู้ใช้บริการรับผิดชอบต่อค่าบริการจริง
4.กรณีทางผู้ใช้บริการได้รับอุบัติเหตุหรือการสูญเสียและอื่นๆที่ทำให้ก่อ ให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้งานกับตัวอุปกรณ์สื่อสารและทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ ใดๆโดยไม่มีการสืบหาสาเหตุกับทางผู้ใช้บริการในทุกกรณี
5.ข้อยกเว้น กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทในเรื่องการให้บริการทำให้ลูกค้าไม่ ได้ รับความสะดวกต่อการใช้งานทางบริษัทจะทำการชดใช้ค่าบริการต่างๆที่ระบุไว้ใน ขอบเขตสัญญาที่กำหนดโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือค่าใช้ บริการจากการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณและรวมถึงค่าเสีย หายที่เกินขอบเขตที่กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

หากตรวจสอบข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยและ กรุณากดยืนยันสมัครใช้บริการ จากนั้นจะมีอีเมลล์ตอบอัตโนมัติเพื่อยืนยันการสมัคร

รับทราบข้อความข้างต้นและพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด